Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA TĪMEKĻA VIETNEI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Privātuma politika nosaka un apraksta, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KRS Sigulda”, reģistrācijas Nr. 40103923781, juridiskā adrese Televīzijas iela 6, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 (turpmāk – Datu pārzinis) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko tīmekļa vietnē www.krsriepas.lv (turpmāk – Tīmekļa vietne) iegūst no saviem klientiem (turpmāk – Datu subjekts).
1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Datu pārzinis ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos personu datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
1.4. Datu subjekta personas dati tiek vākti un apstrādāti, lai noslēgtu vai izpildītu Distances līgumu un/vai ļautu ātri un adekvāti sniegt Pakalpojumus un atbildēt uz pieprasījumiem un sūdzībām. Attiecīgi personas datu nesniegšana vai atteikšanās turpināt sniegt noteiktus personas datus nozīmēs, ka Distances līgums ar Datu subjektu netiks noslēgts vai tiks izbeigts.

2. PERSONAS DATU IEGŪŠANA, APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, izmantojot Tīmekļa vietni un e-pastu info@krsnoma.lv .
2.2. Apmeklējot Tīmekļa vietni un iegādājoties tajā sniegtos pakalpojumus un preces, Datu subjekts piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā norādītajiem mērķiem.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds, uzvārds.
3.1.2. Deklarētā adrese.
3.1.3. E-pasts un telefona numurs.
3.1.4. Darījuma datus (pakalpojuma vai preces saņemšanas vieta, bankas konta detaļas).
3.2. Datu pārzinis var apstrādāt šādu juridiskas personas informāciju:
3.2.1. Nosaukums.
3.2.2. Reģistrācijas numurs.
3.2.3. Juridiskā adrese.
3.2.4. E-pasts un telefona numurs.
3.2.5. Darījuma dati (pakalpojuma vai preces saņemšanas vieta, bankas konta detaļas).
3.3. Datu pārzinim ir tiesības apstrādāt jebkuru citu informāciju, kas iesniegta Tīmekļa vietnē piedāvātā pakalpojuma vai preces saņemšanas brīdī, vai sazinoties ar Datu pārzini e-pastā vai telefona zvanā.
3.4. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.
3.5. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Fizisko personu datu aizsardzības likums un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunktus.
3.6. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.6.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti.
3.6.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā.
3.6.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
3.6.4. Kamēr spēkā ir Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes pamats. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
3.7. Datu pārzinim ir tiesības nodot Datu subjekta datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
3.8. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

4.1. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu Datu subjektam ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim.
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus.
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad normatīvie akti pieprasa saglabāt datus.
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi.
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā.
4.2. Pieprasījumu Datu subjekta tiesību izmantošanai var iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski rakstot uz e-pastu info@krsnoma.lv

5. SĪKDATNES

5.1. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”).
5.2. Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai:
5.2.1. Atcerētos klienta izdarīto izvēli saistībā ar sīkdatņu izmantošanu.
5.2.2. Analizētu un izprastu, kā vietnes apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietni, kā arī, lai analizētu apmeklētāju skaitu un intensitāti.
5.3. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu klientus un tīmekļa vietnes apmeklētājus.
5.4. Tīmekļa vietnes apmeklētājam ir iespējams pārvaldīt sīkdatņu izvēles, atzīmējot to tīmekļa vietnē izmantotajā sīkdatņu sarakstā, sadaļā “Piekrist/Nepiekrist”.
5.5. Tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.  

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Tīmekļa vietnē.
6.3. Jebkādu jautājumu, neskaidrību vai sūdzību gadījumā, ar Datu pārzini iespējams sazināties pa e-pastu info@krsnoma.lv vai zvanot uz telefona Nr. +371 29414798.