Naudas atgriešanas noteikumi

1. DEFINĪCIJAS

Klients – fiziska vai juridiska persona, kura izmanto tīmekļa vietni www.krsriepas.lv, lai iegādātos tajā sniegtos pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KRS Sigulda”, reģistrācijas Nr. 40103923781, juridiskā adrese Televīzijas iela 6, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150.

Pakalpojums – riepu serviss un tirdzniecība, piekabju noma un bezkontakta pašapkalpošanās automazgātavas Ehrle CarWash elektroniskā atslēgas iegāde, kas iegādāti izmantojot tīmekļa vietni www.krsriepas.lv.

Distances līgums – klienta un pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, izmantojot tīmekļa vietni www.krsriepas.lv.

Atteikuma tiesības – klienta tiesības atkāpties no distances līguma.

Atteikuma veidlapa – atteikuma forma, kas jānosūta pakalpojuma sniedzējam, gadījumā, ja klients ir saņēmis fizisku preci.

Likums – Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

Vietne – tīmekļa vietne www.krsriepas.lv.

Noteikumi – tīmekļa vietnē www.krsriepas.lv publicētie naudas atgriešanas noteikumi.


2. ATTEIKUMA TIESĪBAS


2.1. Klientam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Vietnē noslēgtā Distances līguma, par to paziņojot Pakalpojuma sniedzējam rakstiski, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no maksājuma veikšanas dienas.

2.2. Lai atteiktos no pakalpojuma, Atteikuma tiesība jāizmanto ne mazāk kā 1 stundu pirms rezervētā laika. Informācija par rezervācijas atcelšanu, jānosūta uz e-pastu janis@krsnoma.lv vai zvanot uz telefona Nr. +371 29122042.

2.3. Ja Klients saņēmis fizisku preci, Klientam 14 kalendāro dienu laikā ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības un atgriezt preci.

2.4. Izmantojot Atteikuma tiesības atgriežot fiziski saņemtu preci, Klientam jāsagatavo un jānosūta Atteikuma veidlapa uz e-pastu janis@krsnoma.lv. Atteikuma veidlapu lejuplādēt var šeit


3. ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI


3.1. Par pakalpojumiem un precēm, attiecībā uz kurām Klients izmantojis Atteikuma tiesības, samaksātā nauda atmaksājama uz to pašu kontu, no kura tika veikta apmaksa.

3.2. Naudas atgriešana notiek septiņu darba dienu laikā, kopš Pakalpojuma sniedzējs pieņēmis un apstiprinājis Klienta Atteikuma tiesību izmantošanu.

3.3. Lietotājam ir pienākums pārliecināties par Pakalpojuma atbilstību viņa vajadzībām pirms Pakalpojuma rezervācijas veikšanas.

3.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt rezervāciju jebkurā laikā un/vai piedāvāt alternatīvu (citu Pakalpojuma saņemšas laiku).

3.5. Klientam ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par Atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) Pakalpojumu sniedzējam. Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos Atteikuma tiesību izmantošanas laikā.

3.6. Atteikuma tiesības var izmantot tikai Klients, kurš saskaņā ar Likumu ir atzīstams par patērētāju.

3.7. Klients zaudē tiesības pretendēt uz naudas atgriešanu, ja:

3.7.1. Ir pagājušas 14 kalendārās dienas kopš apmaksas veikšanas un Pakalpojuma iegādes.

3.7.2. Pakalpojuma objekts (piekabe, riepas, elektroniskā atslēga) tika bojāta Klienta rīcības rezultātā.

3.7.3. Pakalpojums tiek atcelts mazāk kā 1 stundas laikā, pirms Pakalpojuma saņemšanas.

3.7.4. Klients nevar uzrādīt Pakalpojuma vai preces bojājumus, kas ietekmē to lietošanu.

3.8. Klients zaudē Atteikuma tiesības, ja ir izmantojis Pakalpojumu pilnībā, pirms Pakalpojuma atcelšanas.

3.9. Ja Klients saņemot Pakalpojumu konstatē apstākļus, kas ietekmē Pakalpojuma pilnvērtīgu saņemšsanu, Klientam ir nekavējoties par to jāinformē Pakalpojuma sniedzējs.  


4. CITI NOSACĪJUMI


4.1. Noteikumi ir spēkā visiem Pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti, izmantojot Vietni.

4.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Noteikumus, neinformējot Klientu. Jaunā Noteikumu redakcija ir spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti Vietnē.

4.3. Klientam ir pienākums pirms Pakalpojuma iegādes iepazīties ar aktuālo Noteikumu redakciju. Vietnes izmantošana un Pakalpojuma iegāde nozīmē Klienta piekrišanu aktuālajai Noteikumu redakcijai.

4.4. Visi strīdi starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nav iespējams rast risinājumu, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama apstākļu dēļ, kuri iestājušies nepārvaramas varas (force majeure) apstākļos.

4.6. Neskaidrību gadījumā Klientam jāvēršanas pie Pakalpojuma sniedzēja rakstot uz e-pastu janis@krsnoma.lv vai zvanot uz telefona Nr. +371 22060844.